Onze school

Lux is een kleine, vriendelijke basisschool voor speciaal onderwijs (SO), waar een positieve en gezellige sfeer hangt. We bieden openbaar onderwijs aan kinderen die wat langzamer en moeilijker leren en daar extra ondersteuning en begeleiding bij nodig hebben. Dit wordt ook wel ZML-onderwijs genoemd: onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden. Omdat de school klein is, kennen we elkaar allemaal en kunnen we ieder kind een veilige omgeving bieden. Ieder kind mag bij ons zichzelf zijn en ieder kind krijgt bij ons de kans om zichzelf te ontwikkelen, ongeacht achtergrond of niveau. Als team besteden we veel liefde, zorg en aandacht aan
onze leerlingen. Samen gaan we op zoek naar de juiste ingangen om uw kind verder te helpen. Wij passen ons aanbod aan op de behoefte van uw kind.

“Ik heb het idee dat we de kinderen ook allemaal echt heel goed kennen, heel goed weten wat elk kind nodig heeft en zo heel goed een eigen plan kunnen maken dat echt bij een kind past.” -IB’er

Kleine stappen zijn hier grote stappen en daar zijn we trots op. We willen de kinderen het vertrouwen geven dat ze het kunnen, dat ze het zelf kunnen en dat ze het samen kunnen. Ons doel is om kinderen zelfredzaam te maken in een maatschappij die soms best ingewikkeld kan zijn.

Onze groepen

Op Lux werken we met onderwijszorggroepen en met reguliere ZML-groepen.

In de onderwijszorggroepen zitten kinderen die extra verzorging of extra ondersteuning nodig hebben. Extra verzorging is soms nodig omdat kinderen bijvoorbeeld niet zelf kunnen eten en drinken of zichzelf niet kunnen aan- en uitkleden. Extra ondersteuning is soms nodig als de problemen in het gedrag van de kinderen groot zijn. Onze onderwijszorggroepen zijn klein (maximaal 8 leerlingen) en er is altijd een leerkracht en een onderwijsassistent aanwezig. Hierdoor creëren we ook voor deze kinderen de rust en ruimte om te kunnen groeien in hun ontwikkeling.

In onze reguliere ZML-groepen werken we ook met een vaste groepsleerkracht en extra ondersteuning van een onderwijsassistent. Zo kunnen we elk kind de aandacht geven die het verdient. We hebben reguliere groepen met een uitstroom naar het VSO (voortgezet speciaal onderwijs) en met een uitstroom naar het praktijkonderwijs.

Voor de kleuters hebben we een instroomobservatiegroep van waaruit ze doorstromen naar een onderwijszorggroep of een reguliere groep.

“We proberen uit de kinderen te halen wat erin zit. We kijken niet naar wat een kind allemaal zou moeten, maar we kijken naar: wat kan een kind allemaal? En hoe kunnen we het nog verder krijgen? We kunnen goed naar het individu kijken.”

Ons doel

We willen dat de kinderen zichzelf accepteren en dat ze in zichzelf geloven. Dat ze om hulp durven vragen wanneer dat nodig is. Dat ze leren omgaan met mensen in de buitenwereld. Dat ze met voldoende zelfvertrouwen zelfredzaam kunnen zijn.

Voor Lux staat deze sociaal-emotionele ontwikkeling voorop. Om de kinderen hierbij te ondersteunen wordt er binnen onze school gebruikgemaakt van de onderwijsmethode De Vreedzame School. Voor het speciaal onderwijs is er een aangepaste versie: Beste Vrienden. Met deze methode werken we aan de zelfredzaamheid en het sociale gedrag van de kinderen.

Zo leren onze leerlingen hoe ze met elkaar om moeten gaan, in de klas maar ook in de samenleving. Wat doe je als iemand iets doet wat je niet leuk vindt? Hoe kan je iemand een complimentje geven? Hoe reageer je op een complimentje? We maken veel gebruik van voorbeeldsituaties waardoor kinderen emoties leren herkennen. En de kinderen krijgen hulpmiddelen om met deze emoties om te gaan, zoals het geven van opstekers en afbrekers en een term als ‘stop, hou op’. De methode wordt de hele dag door gebruikt en door alle klassen heen, zo wordt het voor alle kinderen normaal om respectvol met elkaar om te gaan.

Met de weerbaarheidstraining Rots en Water leren wij de kinderen sociale vaardigheden aan. Hierbij gaat het vooral om het gevoel. Wat gebeurt er als ik boos ben? Waar voel ik dat? En hoe krijg ik dat gevoel onder controle? In deze training leert het kind meer grip te krijgen op zijn of haar gevoelens. Het leert de kracht in zichzelf te zoeken en krijgt van daaruit ook oog voor de ander.

Naast deze sociaal-emotionele ontwikkeling vinden we het op Lux belangrijk dat kinderen zich zoveel mogelijk ontwikkelen in de leervakken, oftewel de cognitieve vakken; zoals lezen, schrijven, taal en rekenen. We stimuleren de kinderen het beste uit zichzelf te halen en het hoogst haalbare niveau te bereiken, zodat ze later zo zelfstandig mogelijk kunnen zijn.

Op ons schoolplein gebruiken we het programma Beweegwijs. Met deze aanpak leren we de kinderen alleen te spelen, naast elkaar te spelen, samen te spelen, en tegen elkaar te spelen.

Onze vakken

Op Lux besteden we veel aandacht aan lezen, schrijven,
taal en rekenen. Hiervoor gebruiken we eigentijdse methodes die ook op reguliere basisscholen worden gebruikt. Voor onze kinderen passen we de instructie aan op hun niveau.

Met lezen en rekenen werken we met groepsdoorbroken klassen. We delen de leerlingen in naar niveau en verdelen de niveaus onder de leerkrachten. Een kind kan bijvoorbeeld beter zijn in lezen, maar minder goed in rekenen. Zo hoeft geen enkel kind op zijn of haar tenen te lopen.

De lesstof kunnen we ook op een speelse manier aanbieden. Bijvoorbeeld door verstoppertje te spelen met de letters, taal te leren met behulp van foto’s en te rekenen met legoblokken en echt geld. We werken veel met materialen, zodat de kinderen daadwerkelijk kunnen zien en voelen wat ze leren. Cognitieve vakken zijn nodig voor de zelfredzaamheid van het kind. Als je kan rekenen kan je later zelf een brood kopen bij de bakker en als je kan lezen kan je zelf zien welke bus je moet nemen.

“Ik wil mijn vader later helpen in de slagerij.”
– Saïd (leerling)

Ook wordt aandacht besteed aan wereldoriëntatie, tekenen, muziek, drama en bewegingsonderwijs.

“We hebben programma’s als beweegwijs, de vreedzame school, cultuur, muziek, dans, drama. Zoals vele andere scholen hebben. In hoeverre zijn wij dan speciaal?”
– Directeur

Net als elke andere school heeft Lux leerdoelen die ieder jaar behaald moeten worden. Het grote verschil is dat wij vrij zijn in onze benadering. Hierdoor is er veel meer ruimte voor creativiteit en een persoonlijke aanpak. Hierdoor krijgen kinderen meer plezier in leren en leren ze ook meer.

“We gebruiken de reguliere leesmethode, maar die nemen we niet klakkeloos over. En dat is juist leuk. Wat vandaag werkt, kan morgen zomaar niet meer werken. Daar puzzel je mee.”
– Leerkracht

Onze extra ondersteuning

Op Lux bieden we extra ondersteuning als uw kind dat nodig heeft. We werken samen met een logopedist die uw kind kan helpen als het bijvoorbeeld moeite heeft met praten of met het gebruiken van zijn of haar stem. Onze fysiotherapeut kan helpen als uw kind moeite heeft met bewegen. Als uw kind het moeilijk vindt om te spelen, kan onze spelbegeleider helpen. Ook zijn we gespecialiseerd in de aanpak van autisme en meervoudige beperkingen.

Onze intern begeleider (IB’er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De IB’er houdt de voortgang van uw kind op onze school in de gaten. Onder andere door de doelen en leerlijnen van iedere leerling te bespreken met de leerkracht en de andere zorgmedewerkers. Als er speciale leerprogramma’s moeten komen voor leerlingen, dan helpt de IB’er de leerkracht daarbij.

Om leerkrachten te begeleiden en ondersteunen, is er bij ons op school ook een schoolopleider aanwezig.

De orthopedagoog observeert elke leerling die nieuw bij ons op school komt, om te onderzoeken of wij een passende plek kunnen bieden. De orthopedagoog adviseert ook onze leerkrachten en begeleidt uw kind als de ontwikkeling of opvoedsituatie anders verloopt. Als ouder wordt u hierin ook begeleid en geadviseerd.

De schoolmaatschappelijk werker is er voor ouders en kinderen. Als er thuis problemen zijn, kan de school maatschappelijk werker samen met u op zoek gaan naar een oplossing. En bij iedere nieuwe leerling komt de schoolmaatschappelijk werker op huisbezoek om kennis te maken. Speciaal bij u thuis, omdat ieder kind en ieder gezin weer anders is.

Als ondersteunend personeel zijn verder aanwezig: onderwijsassistenten, een psychologisch assistent, een schoolarts, een vakleerkracht gym, een conciërge, zorgmedewerkers en een secretaresse.

“Het zijn bijzondere kinderen die iets speciaals nodig hebben. Daar kunnen we gelukkig tijd en energie aan besteden.”
–  Adjunct-directeur

Ons contact met u

We betrekken ouders graag bij ons onderwijs. Samen met u willen we op één lijn zitten om uw kind nog sterker te maken.

Gedurende het jaar vinden er meerdere contactmomenten op school plaats. Zo krijgen we samen met u een beter beeld van uw kind en kunnen we de ontwikkeling van uw kind in de gaten houden en bespreken. Naast deze contactmomenten op school zal de groepsleerkracht ook op huisbezoek komen.

Naast individuele contactmomenten organiseert Lux ook thema(koffie)ochtenden. Tijdens deze ochtenden zijn alle ouders welkom om met elkaar over een thema te praten. Denk bijvoorbeeld aan gezonde voeding of uw kind laten sporten na school.

Verder stellen de groepsleerkrachten iedere maand een nieuwsbrief samen waarin zij vertellen wat de klas de afgelopen maand heeft gedaan en geleerd.