Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks door en uit de ouders/verzorgers en het personeel gekozen volgens de bepalingen van dit reglement.

Samenstelling Medezeggenschapsraad

Namens de ouders/verzorgers:

  • Dhr. A.W. Groeneveld
  • Vacature

Namens het schoolteam:

  • Marjolein Cozijnsen (voorzitter)
  • Joyce deKruijf

 

De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht t.a.v. voorgenomen besluiten met betrekking tot

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan en hetzorgplan;
  • Vaststelling of wijziging van het schoolreglement;
  • Vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten door ouders/verzorgers van ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de school en het onderwijs;
  • Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids-en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;
  • De aanvaarding van materiĆ«le bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan de ouderbijdrage als bedoeld in artikel 24, onderdeel c van dit reglement en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden geconfronteerd;
  • De vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;
  • Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs;
  • De verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs.